ВЕИ БГ Възобновяеми Енергийни Източници EООД
Производство на Системи за Икономия на Ток, Енергоспестявящи
Електродни Котли за Отопление и БГВ (Битово Гореща Вода)Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично - от 100 до 600 KW
и повече. Икономията на ток е от 30 до 40 % от всички ел.котли
и от 3 до 5 пъти под цената на Нафтата

Ел.Котел за Загряване на Вода

4 пъти по-бързо и 2 пъти по-икономично – до 100 KW. Икономията
на ток е от 30 до 40 %. от всички ел.котли и от 3 до 5 пъти под цената
на Нафтата.

Икономия на ток за промишлени цели

Мощности до 600 KW и над 600 KW. Икономията на ток е от 18 до 35 %
- перфекта и безаварийна работа, ниско ниво на брак за Вашата продукция.

Икономия на ток за сгради

Мощности до 12 KW . Икономията на ток е от 18 до 25 %
и повече - на принципа на импулсното захранване.

Доставка и монтаж на радиатори

тип пано (като картина), икономични с кварцов пясък,
незаемащи място, управлявани от наша електроника за
икономия на ток. Консумира 450 W/h за 16 куб. м обем.

Разрeшително за строеж на ветрогенератори и ВЕИ до 30 KW


Приеха се окончателно улесненията за малки ВЕИ 
 
Малките ВЕИ инсталации, които произвеждат електроенергия от вятъра, слънцето и биомаса, ще могат да се монтират в населени места на покривите на сградите и в дворовете около тях. Това гласят приетите окончателно промени в Закона за възобновяемите енергийни източници.
Целта на промените е да се облекчи режимът, по който гражданите да могат да монтират соларни панели или вятърни турбини в имотите си.
Промените предвиждат срокът за издаването на такива разрешения да е месец и половина.  Условието, което се поставя, обаче е малките инсталации за възобновяеми енергийни източници е съответните сгради да бъдат свързани с електроразпределителната мрежа.
Беше прието инсталираната мощност за малки ВЕИ да бъде максимум до 30 киловата.

Източник:  http://www.dnevnik.bg


ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

В сила от 31.03.2001 г.
Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г.изм. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г.изм. ДВ. бр.111 от 28 Декември 2001г.изм. ДВ. бр.43 от 26 Април 2002г.изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г.изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г.изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г.изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г.изм. ДВ. бр.65 от 27 Юли 2004г.изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г.изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г.изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г.изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г.,изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г.изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г.изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г.изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г.изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г.изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.,изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г.изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г.изм. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2006г.изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г.изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г.изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г.изм. ДВ. бр.61от 27 Юли 2007г.изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г.изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г.изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г.изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г.,изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г.изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г.изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2009г.изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г.изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г.изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г.изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.изм. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2010г.изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г.изм. ДВ. бр.54от 16 Юли 2010г.изм. ДВ. бр.87 от 5 Ноември 2010г.изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г.изм. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2011г.изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г.,доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г.доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г.изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.
........

Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:
1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 и по чл. 46, ал. 1, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
3. оранжерии с площ до 200 кв.м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
10. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) строежите по чл. 55;
11. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.)
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
13. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа.

......

Чл. 153. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект, разрешение за строеж се издава само въз основа на искането за разрешение и документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. В разрешението за строеж се вписват видовете строителни и монтажни работи, които ще бъдат изпълнени. За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 към разрешението за строеж се прилага ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от влизането му в сила не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.
(3) Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си по смисъла на ал. 2, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.


Новите промени в закона за ВЕИ в сила от 10.04.2012 ЗЕВИ (Закон за енергетиката и възобновяеми източници) 
Обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г.

Както ще видите в основните акценти в промените на закона, които са в сила от 10.04.2012 г. се дава приоритетност на централи до 30 кв., което от своя страна ще облекчи значително подготовката на задължително прилежащата документация, когато става въпрос за кандидатстване по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311.
Дори след изпълнение на националната цел по Директива 2009/28/ЕО (16% дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия), енергията, произведена от обектите по чл.24, т.1 (до 30кВп на покриви, фасади, прилежащи площи) ще продължава да се изкупува от ЕРП на преференциални цени;
Въвежда се задължителен регистрационен режим към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) на фирмите за монтиране, поддръжка и обслужване на ВЕИ инсталации (чл.20а, чл.20е). Фирмите ще преминават проверки на всеки две години; предстои да бъде изготвена наредба по тази дейност от МИЕТ, по предложение на ДАМТН. Това правило ще влезе в сила от 1 април 2013г;
Наредбата, касаеща образователните и квалификационни изисквания за инсталатори, ще бъде издадена от МОМН в срок до 10 юни 2012г.;
· В облекченията по чл. 24 (опростен достъп до електрическата мрежа) са включени:
Инсталации до 30кВп върху покриви, фасади и прилежащи недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, които вече са присъединени към разпределителната мрежа – в урбанизирани територии;
Инсталации до 200кВп върху покриви и фасади на сгради за производствени и складови дейности, които вече са присъединени към разпределителната или преносната мрежа – в урбанизирани територии.
· За инсталации до 30кВт се подава искане за проучване на присъединяване и в срок до 30 дни следва да се получи становище от ЕРП. Производителите не сключват предварителен договор за присъединяване, а директно окончателен договор – по условията на споменатото становище, но след издадено разрешение за строеж и след подадено искане за сключване на окончателен договор;
· За инсталации до 30кВт, при които точката на присъединяване съвпада с мястото на електромера и мощността на заявената инсталация не надвишава мощността на вече присъединения към мрежата потребител на електрическа енергия, се подава искане за проучване и се получава становище от ЕРП в срок до 15 дни;
· ЕРП издават проект на окончателен договор в срок до 30 дни след получено искане за сключване на такъв;
· Окончателните договори за присъединяване са със срок не по дълъг от въвеждането в експлоатация на централата и съоръженията, но не повече от три години. При поетапно изграждане сроковете са до три години за въвеждане на първия етап в експлоатация;
· Цената за изкупуване на произведената енергия се фиксира към датата на въвеждане в експлоатация на обектите, а за инсталации до 30кВп – към датата на заявлението за извършено монтиране на инсталацията, подадено към ЕРП (по процедурата на Наредба № 6 за присъединяване към електрическата мрежа);
· Електричеството от ВЕИ се изкупува по 20 годишни дългосрочни договори за изкупуване, които текат от датата на въвеждане в експлоатация на обектите, а при поетапно изграждане – от въвеждане в експлоатация на първия етап. За инсталации до 30кВп – сроковете текат от датата на сключване на договора за изкупуване на произведената енергия;
· Въвеждането в експлоатация се извършва след представяне на необходимите документи по чл.177, ал.2 от ЗУТ, включително за завършени 72 часови проби, но не по късно от 30 дни от датата на подаване на искането за свикване на приемателна комисия, подадено към съответната РДНСК;
· При поетапно изграждане на ВЕИ обекти цената за изкупуване се изменя при въвеждане на всеки следващ етап, като тя е средно претеглена между съответните капацитети и валидни цени за изкупуване към въвеждането в експлоатация на етапите. Цената за изкупуване е еднаква за целия срок, единствено ако централата се изгражда на един етап;
· Произведената електрическа енергия от ВЕИ се изкупува на преференциални цени и преди издаване и прехвърляне на гаранции за произход. За изкупена електрическа енергия производителите заявяват издаване на гаранции за произход до АУЕР според правилата на Наредбата по чл.35, ал.4. Предстои нейното изменяне и адаптиране към изменения ЗЕВИ.
· За обекти в процес на изграждане, които не са въведени в експлоатация, включително ако имат издаден Акт 15 (констативен акт за завършване изграждането на енергийния обект съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ)  цената за изкупуване на произведената енергия ще бъде фиксирана към датата на въвеждане в експлоатация на обектите;
· Обекти, предвидени за изграждане поетапно, на които не всички етапи са въведени в експлоатация, цената за изкупуване ще бъде средно претеглена (според чл.31);
· Проекти с предварителни договори за присъединяване ще бъдат присъединявани по графици, изготвени от НЕК и ЕРП, съобразно 10 годишните планове за развитие на мрежата. Графиците следва да бъдат обявени до 10 юли 2012г. В срок до месец от получаване на уведомлението за възможните срокове за присъединяване на съответния обект, производителите заявяват съгласие/несъгласие. При съгласие сроковете се определят с анекси към вече сключените предварителни договори за присъединяване. При несъгласие договорите се считат за прекратени и производителите могат да освободят или да получат обратно внесените гаранции (25 000 / 50 000 лева за МВтч);
· До 6 месеца след утвърждаване на 10 годишните планове за развитие на мрежата, ЕСО публикува актуализирана информация за съгласуваните графици с отделните производители. На всеки 6 месеца ЕСО публикува актуална информация относно присъединените и предстоящите за присъединяване мощности, с указания за мощността, типа производство, присъединителното напрежение, населеното място;
· Проекти с окончателни договори за присъединяване запазват сроковете на валидност по старите разпоредби на чл.29, ал.6 (до две години);
· Обекти до 30 и до 200кВт вече няма да бъдат третирани като шеста категория строителен обект (според чл.137 от ЗУТ);
· За обекти до 30кВп се представят становища на инженер‐конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им, и становище, с което са определени условията за присъединяване на обекта към разпределителната мрежа.

Собственици на жилища в санитарни кооперации по проекта на МРРБ и ООН (ПРООН) „Подкрепа на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради по оперативна програма „Регионално развитие”, в които кооперации се използват ВЕИ могат да бъдат освобождавани от данък сгради за период от 3 до 10 години. 
Източник: Вестник Труд от 20.10.2011 год.
Търсене
Реклама
Част от фирмените ни клиенти
Случайнa снимка
Радиатори
Продукти - Радиатори
Брой снимки: 14
Анкета


Ползвате ли устройства за икономия на ток?Да

НеПубликувана от Root Admin
гласувания: 1063 коментари: 0
Предишни анкети© 2008-2017 Възобновяеми Енергийни Източници EООД. По поръчка на България 24. Изработка и поддръжка от ArtProfi Studio.

Theme fs_15 by Free-sourse.net.